Toekomstbestendige club met slagkracht en ambitie

Sinds 2020 is er een mooi platform gerealiseerd met slagkracht en ambitie. Zo kan het netwerk met lef en energie de toekomst ingaan.

In twee jaar is het Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch gegroeid en maakt het in 2023 de stap naar een volwassen, volwaardig en toekomstbestendige ‘Club van Duurzaam Doen’. Hoe we daar zijn gekomen en wat er in 2023 voor lef en actie wordt getoond, lees je hieronder.

KORTE TERUGBLIK

Medio 2020 is het initiatief genomen tot een breed en nieuw netwerk om duurzaamheid aan te jagen in ‘s-Hertogenbosch. Het bracht twee netwerken bij elkaar: de Portobelloclub (opgericht vanuit het Duurzaamheidsakkoord in 2018) en het Bossche Energie Collectief (BEC).

Initiatiefnemers van deze samensmelting én uitbreiding waren Heleen Herbert (Heijmans), Raoul Beckers (gemeente), Yoeri Schenau (Arcadis) en Rob Bogaarts (BrabantWonen). Onder begeleiding van Pim Ketelaars (Hello New Day) is het idee ontwikkeld tot een gedragen plan. In februari 2021 is dat gelanceerd en in juni is het netwerk uit de startblokken gegaan. Het werd direct door 15 bedrijven, woningcorporaties, overheden en onderwijsinstellingen ondersteund. Zie ook de video.

“Het is niet mogelijk om met ons te concurreren, wij verbinden immers alleen om samen te versnellen.” 

Club van Duurzaam Doen

“Je komt hier niet om applaus te ontvangen, we zijn hier bij elkaar om te verbinden.” 

Heleen Herbert, voorzitter

Netwerkbijeenkomsten

De kracht van het netwerk zit in de verbinding en interactie. Voor de netwerkbijeenkomsten gebruiken we onder meer zoekvragen. Dat zijn helder verwoorde vragen die verrijkende antwoorden oproepen vanuit een andere aanpak, perspectief of netwerk.

In 2021 en 2022 zijn er grote netwerkbijeenkomsten geweest. Naast deze netwerkbijeenkomsten is er iedere maand een inspiratie-bijeenkomst georganiseerd. Dat is een middag op locatie van een Bossche duurzame doener met veel interactie, diepgang en een wisselend publiek.

Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse initiatieven actief ondersteund of gestimuleerd. Ook hebben we veel interactie gezien tussen de deelnemers, op basis van de vragen die gesteld zijn en/of op basis van verbinding die ontstaat voor, tijdens of na de bijeenkomsten. 

De Club van Duurzaam Doen wordt steeds meer de locatie waar Duurzame Doeners elkaar weten te vinden.

Ondertussen is in 2022 veel tijd besteed aan het oprichten van de stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, handelend onder de naam ‘Club van Duurzaam Doen’ en geleid door een bestuur. Een nieuwe visuele identiteit, website en promotiemateriaal zijn ontwikkeld. Daarnaast zijn de afspraken vormgegeven over de manier waarop een nieuwe partner kan aansluiten.

Bedrijven, organisaties, scholen, buurtinitiatieven en de gemeente ‘s-Hertogenbosch vormen samen een inclusief netwerk waar het draait om het teweegbrengen van duurzame veranderingen.

Duurzame doeners verbinden

De Club van Duurzaam Doen legt verbindingen en brengt mensen samen die nu willen werken aan de toekomst van de volgende generaties. Daarom organiseren we kleinschalige en grote netwerkbijeenkomsten, waarbij Inspireren, Verbinden, Versnellen en Stimuleren onze kernwoorden en activiteiten zijn.

Inspireren

We inspireren om te kijken naar een toekomst die gezond is, zowel in economisch opzicht als in leefomgeving. Wij organiseren momenten waarop duurzame doeners inspirerende praktijkcases tonen en laten zien dat het wél kan.

Stimuleren

We stimuleren de groei naar een duurzame toekomst door het leggen en aangaan van verbindingen. Het community-team denkt in kansen en stimuleert het netwerk om actie te ondernemen. Het Nature Building Project in Den Bosch is daar een voorbeeld van.

Verbinden

Deze club legt verbindingen en brengt mensen samen die nú willen werken aan de toekomst van de volgende generaties. Daarom organiseren we netwerkbijeenkomsten om connecties, deskundigheid en ervaringen te delen. Altijd op een locatie van een partner voor de zichtbaarheid.

Versnellen

De Club van Duurzaam Doen gelooft dat in de route naar onze gezamenlijke toekomst vooral steun aan elkaar moeten geven. Daarom worden er helder verwoorde (hulp)vragen gesteld tijdens de bijeenkomsten.
Versnellen gebeurt ook door de triple helix ‘mogelijk-makers’. Dit is een groep ondernemers en bestuurders uit het onderwijs en de overheid die samen de programmaraad vormen. Ze hebben de opdracht om belemmeringen weg te nemen.
Ook studenten kunnen helpen bij het versnellen. Vanuit studie-opdrachten, stageplekken en de maatschappelijke bijbaan zorgen zij voor kennis en extra inzet op duurzame projecten. De Club van Duurzaam Doen is hierin de centrale verbinder.

“Niet op basis van strepen, maar op basis van energie, netwerk, overzicht van wat er speelt in de stad, logica en autoriteit.”

Programmaraad

Het bestuur van de Club van Duurzaam Doen wil en kan ook alleen maar besturen op hoofdlijnen. Juist vanuit de partners is een inhoudelijke inbreng nodig. Op die manier vertalen we de ambities van onze partners in ons programma. We gaan dat doen met een ‘Programmaraad’ die de functie van inhoudelijk regisseur van het jaarprogramma van de Club van Duurzaam Doen vormt.

Gelijktijdig zijn de vertegenwoordigers in de Programmaraad ook ‘mogelijk-makers’. In het geval dat bepaalde zaken vastlopen, heeft een lid van deze Programmaraad het netwerk én de autoriteit om dingen alsnog mogelijk te maken. Niet op basis van strepen, maar op basis van energie, netwerk, overzicht van wat er speelt in de stad, logica en autoriteit.

Frequentie

De overlegfrequentie van de Programmaraad is in basis twee keer per jaar. In het voorjaar om het programma van het vorige jaar te evalueren en om alvast het programma voor het volgende jaar richting te geven. Daar gaat het Bestuur en het Community-team mee aan de slag. In het najaar kan de voortgang van het lopende jaar besproken worden en het meer definitieve programma voor het volgende jaar. Tussendoor worden enkele online ontmoetingen georganiseerd, gericht op het bespreken van de voortgang.

Duur van deelname

De Programmaraad moet een snelle doorlooptijd hebben. Op die manier houden we de energie vast en komen er steeds nieuwe zienswijzen en nieuwe energie. Deelname aan de Programmaraad is daarom in principe voor twee jaar. Bij het derde overleg van de Programmaraad waaraan men deelneemt, neemt men de opvolger mee voor de volgende (ruim) twee jaar. Voorzitter van het overleg is één van de bestuursleden van de Club van Duurzaam Doen.

Samenstelling

We streven naar Programmaraad van vertegenwoordigers uit de vijf ‘bloedgroepen’ die we onderscheiden: gemeente, woningcorporaties, bedrijfsleven, jongeren en onderwijsinstellingen. De eerste Programmaraad gaan we begin 2023 zélf inrichten.

FOCUS 2023

Het Bestuursakkoord van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de periode 2022-2026 draagt de titel ‘Slagkracht en ambitie, met lef en energie de toekomst in’. Daarin zijn hoofdopgaven benoemd, die de kern en doelstellingen van de Club van Duurzaam Doen maximaal raken: (duurzaam) Wonen, de Energietransitie, Gelijke kansen en Onderscheidend ’s-Hertogenbosch.

Als duurzaam netwerk leggen we de relatie met de ambities rondom de Economische slagkracht en toonaangevende datastad en de Cultuurstad van het Zuiden. Voor deze city-marketing is de connectie gelegd met het Citymaking programma van Stichting Den Bosch Partners.

Maatschappelijke kathedralen voor het samenleven van morgen

Mark de Greeff is vanuit dat programma bezig met een robuust toekomstbeeld en narratief voor de stad ’s-Hertogenbosch. Dat gebeurt vanuit de visie ‘Maatschappelijke kathedralen voor het samenleven van morgen’. In die symbolische kathedraal, komen drie nieuwe glas-in-lood-ramen: een sociaal, digitaal en ecologisch raam. Wij hebben vanuit de Club van Duurzaam Doen het vermogen, de ambitie, de kracht en het netwerk om dat ecologische glas-in-loodraam inhoud te geven. Hoe dat er uit gaat zien, weten we nog niet, maar de koppeling met dit programma is gelegd.

The Natural Step

We leggen ook de relatie met The Natural Step, een pionier in de “Backcasting vanuit Duurzaamheidsprincipes”-aanpak die zich richt op de ontwikkeling van een samenleving die beter is ingericht voor meer duurzaamheid. De Gemeente ’s-Hertogenbosch, de woningcorporaties en een groot aantal andere organisaties in deze regio werken met The Natural Step of omarmen in ieder geval het gedachtengoed er achter. Juist dit integraal denken zorgt voor een duurzaam netwerk.