Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, gevestigd aan Walpoort 10 5211 WK ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch
Walpoort 10
5211 WK ‘s-Hertogenbosch
073-8517000

www.clubvanduurzaamdoen.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij respecteren jouw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch met je persoonsgegevens omgaat. 

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen: 

 • – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je de betrokken partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
 • – Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • – Het afhandelen van je betaling.
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame. 
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 
 • – Om goederen en diensten bij je af te leveren. 
 • – Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • – Voor- en achternaam 
 • – Functie 
 • – Geslacht 
 • – Bedrijfsnaam 
 • – Adres 
 • – Telefoonnummer 
 • – E-mailadres 
 • – IP-adres 
 • – Gegevens over je activiteiten op onze website 
 • – Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 • – Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clubvanduurzaamdoen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch) tussen zit. 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens 

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij je persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de IT- beheerder). Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch zal je gegevens aan niemand verkopen of verhuren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. 

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. 

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Foto’s en video’s 

Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle activiteiten van Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch en deze zowel offline als online te publiceren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@clubvanduurzaamdoen.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@clubvanduurzaamdoen.nl 

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen je per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum ga je akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 maart 2022.